Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 


Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 


A Comline Budapest Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

ADATKEZELŐ

Cégnév: Comline Budapest Kft.

Képviseli: Nagy Béla ügyvezető

Székhelye: 1221 Budapest Kocsola utca 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-677441

Adószám: 11801496-2-43

Levelezési címe, panaszkezelés: 1221 Budapest Kocsola utca 5.

Email elérhetősége: comline@comline.hu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36-70-393-9391

WEB lapja: https://comline.hu/  (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli.

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell kezelni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem szabad kezelni a célokkal össze nem egyeztethető módon (“célhoz kötöttség”)
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre korlátozódniuk (“adattakarékosság”)
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”)
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását cask a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (“kolátozott tárolhatóság”)
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”)

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (“elszámoltathatóság”)

A tájékoztatóban használt fogalom meghatározások

Személyes adat: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóvalvégrehajtatja;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatfeldolgozás:  az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Személyes adatok megosztása

Az adatkezelési célok elérése során az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén adatfeldolgozót veszek igénybe, vagy a személyes adatokat egyéb címzettek részére továbbítom. Az általunk igénybevett adatfeldolgozásról és adatkezelésekről, valamint az adatfeldolgozók és egyéb címzettek személyéről a fenti elérhetőségeken keresztül kaphat részletes tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait az Európai Unión kívül tartozkodó vagy működő címzettek részére nem továbbítjuk.

Honlapon történő adatkezelések

Az adatkezelés célja: Társaságunk a https://comline.hu honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. A tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internethasználati statisztikák, elemzések készítése. A külsőszolgáltatók a felhasználó számítógépén ún. Sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

A kezelt adatok köre: A felhasználó IP címe, datum, időpont, a felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított legfeljebb 2 év időtartam.

A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analitycs rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

– Analitika, követés cookie

– Webhelyen keresztüli követés

– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

I. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és jogalapja az adatkezelésidőtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, érdelkődő adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Szerződéskötés magánszemélyel

Adatkezelés célja: a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:
keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

Szerződéskötés céggel

Adatkezelés célja:
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma

Az adatkezelés időtartama:
keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap

Szerződéskötés egyéni vállalkozóval

Adatkezelés célja:
a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma

Az adatkezelés időtartama:
keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

Képzés/tréning/szolgáltatás iránti érdeklődés

Adatkezelés célja:
önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
oktatás iránti érdeklődő neve, email címe, telefonszáma, fejlődési céljai, és mostani állapota

Az adatkezelés időtartama:
az érdeklődéstől számított 12 hónap

Képzés/tréning/szolgáltatás iránti érdeklődés (meglévő ügyfelek esetén)

Adatkezelés célja:
önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
oktatáson résztvevők neve, email címe, telefonszáma, oklevél sorszáma

Az adatkezelés időtartama:
az oktatás szervezésének kezdetétől az esemény megtörténtét követő 12 hónap

Képesség felmérő teszt

Adatkezelés célja:
kezdeti fejlődés felmérése és a fejlődés nyomon követése

Kezelt adatok köre:
OCA képesség felmérő tesztet kitöltő neve, email címe, telefonszáma és maga a kitöltött teszt

Az adatkezelés időtartama:
a teszt kitöltést követő 12 hónap

Fénykép és videó felvétel

Adatkezelés célja:
dokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőknek

Kezelt adatok köre:
képzésen / üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videó

Az adatkezelés időtartama:
a rendezvényszervezői üzleti tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

Hírlevél feliratkozás / Sales-Klub csatlakozás

Adatkezelés célja:
önkéntes hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre:
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma, képzéseken való részvétel, értékesítési terület, beosztás jellege

Az adatkezelés időtartama:
a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig

Közösségi média

Adatkezelés célja:
valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram /Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: 
a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport)
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

Az adatkezelés időtartama:
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Közösségi média felületeken zárt csoportok

Adatkezelés célja:
valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram /Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: 
a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (zárt csoport)
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

Az adatkezelés időtartama:
a jelentkezés elfogadásától a kilépésig vagy kizárásig. Az adatkezelés a közösségi oldal zárt csoportjában valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott csoport első rögzített posztjának szabályozása vonatkozik

Weboldalon történő hozzászólások, bejegyzések

Adatkezelés célja:
a vállalkozás webes felületén keresztül, bárki által megtekinthető, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes naplóvélemény közreadása, hozzászólás írásának lehetővé tétele a feliratkozó részére

Kezelt adatok köre: 
blog hozzászólás a vállalkozás honlapján: név, email cím

Az adatkezelés időtartama:
a megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban

Weboldalon történő hozzászólások, bejegyzések követése

Adatkezelés célja:
hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével a feliratkozó önkéntes hozzájárulása alapján lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik

Kezelt adatok köre: 
blogbejegyzés értesítő: email cím

Az adatkezelés időtartama:
a megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban

Felmérések és piackutatás

Adatkezelés célja:
a megbízó által megrendelt közvélemény-kutatás, felmérés elvégzése

Kezelt adatok köre: 
kérdőívezés, direkt marketing tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám, elégedettsége egy adott programmal, képzéssel kapcsolatos szokásai

Az adatkezelés időtartama:
az adatok felvételétől a megbízónak történő átadásig

Kintlévőség kezelés

Adatkezelés célja:
a vállalkozás kintlévőségeinek beszedése jogos érdek alapján

Kezelt adatok köre: 
a követeléskezelő / ügyvéd neve, címe, azonosító igazolványainak megnevezése és száma, telefonszáma, email címe

Az adatkezelés időtartama:
a megbízástól a keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

Weboldalon történő vásárlás

Adatkezelés célja:
értékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: 
a web áruházba önkéntesen regisztráltak neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás dátuma, a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, cookiek által a számítógép egyedi böngészője

Az adatkezelés időtartama:
a feliratkozástól a visszavonásig

Rendelések kezelése

Adatkezelés célja,jogalapja:
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

Kezelt adatok köre: 
Rendelés feldolgozása. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Számlázás

Adatkezelés célja,jogalapja:
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok köre: 
Számla kiállítása.Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni

Jelentkezés állás hirdetésre

Adatkezelés célja,jogalapja:
Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése

Kezelt adatok köre: 
Munkaerő adatbank:A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), az önéletrajzban és a motivációs levélben megadott személyes információk.

Az adatkezelés időtartama:

A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatai törlésre kerülnek. Törlésre kerülnek azon pályázók, jelentkezők adatait is, aki a jelentkezését, pályázatát visszavonta.
A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.

Nyereményjáték

Adatkezelés célja,jogalapja:
A nyereményjáték lebonyolítása érdekében történő adatkezelés.

Kezelt adatok köre: 
A nyereményjátékra jelentkezők:Neve, címe, email címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat:Vezeték-és keresztnév   
Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adatE-mail cím
Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás.

Személyes adat: Számlázási név és cím
Az adatkezelés célja: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: Minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő panaszkezeléssel megbízott munkavállalói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

A személyes adatokhoz való hozzáférés, azok törlése, módosítása, vagy kezelésének korlátozása

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:  

postai úton a 1221 Budapest Kocsola utca 5. címen,

e-mailen az comline@comline.hu e-mail címen,

telefonon a +36 70/3939-391 számon.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog .
(Rendelet 77. cikk) Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Comline Budapest Kft.munkavállalói/megbízottjai.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást végez.

Könyvelés és számvitel: A Vállalkozás adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe. 

 • Mega Sec 98 Bt. (2142 Nagytarcsa, Honvéd utca 10.)

Online bankkártyás fizetésA Vállalkozás a bankkártyás fizetéshez külső partner szolgáltatását veszi igénybe

 • Barion Payment Zrt. ( 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)
 • OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzékszám: 01 09 174466; adószám: 24386106-2-42) 

Számlázás: A Vállalkozás az elektronikus számlázáshoz külső partner szolgáltatását veszi igénybe. 

 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Hírlevélküldés: A Vállalkozás online marketing kommunikációra és webshop vásárlásra külső partner szolgáltatását veszi igénybe. 

 • SalesAutopilot Kft. (1089 Budapest, Golgota u. 3.)
Weboldal és domain üzemeltetés: A Vállalkozás a weboldal üzemeltetéséhez külső partner szolgáltatását veszi igénybe.
 • AB Plusz Bt. (Székhely: 2049 Diósd IV. Béla király utca 48.)

IT karbantartás és üzemeltetés: A Vállalkozás az informatikai eszközök karbantartására és üzemeltetésére külső partner szolgáltatását veszi igénybe.

 • SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft. 2314 Halásztelek, Nap utca 8.

Összefoglaló tájékoztatás az Önt érintő jogokról

Előzetes tájékoztatáshoz való jog(Rendelet 13-14. cikk): az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog(Rendelet 15. cikk).
: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése(Rendelet 16.cikk): az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog(„az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog(Rendelet 18. cikk)
: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog(Rendelet 20. cikk)
: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog(Rendelet 21. cikk)
: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5.
cím:1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
URLhttp://naih.hu
koordináták:É 47°30’56”; K 18°59’57”

A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2020. 10. 12

Comline Budapest Kft.